Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴰⴼⴰⵜ: ⵉⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⴼⵕⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷ-ⵢǧǧⴰ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ
vendredi, 10 novembre 2017 20:04

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴰⴼⴰⵜ: ⵉⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴹⴼⴼⵕⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷ-ⵢǧǧⴰ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ

ⴰⵎⵎⴰⵏ – ⴰⵖⵕⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵜⴷⴷⵓ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷ-ⵢǧǧⴰ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ, ⵢⴰⵙⵙⵔ ⴰⵔⴰⴼⴰⵜ (ⴰⴱⵓⵓ ⴰⵎⴰⵔ) ⵓ ⵢⵄⵣⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⵔⵏⵉ-ⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ-ⵉⵏⵙ, ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵉⵎⵎⵓⵏⴻⵏ ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵍⴰⵙ ⵏ 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1967 ⴰⴰ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵄⵓ ⵍ ⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.
 
 ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 13 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴰⵙⵙⵔ ⴰⵔⴰⴼⴰⵜ, ⵉ ⵜⵟⵟⴼ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵢⵓⵍⵙ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵉⵏǧⵕⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ "ⵢⵡⵡⵉⵏ ⴰⵖⵕⴼ-ⵉⵏⵙ ⵙ ⵍⴱⵖⵉ ⵎⵓⵇⵕⵏ ⵖⵔ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵏⴻⵏⵜ",ⵙⵏⵎⵔⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ "ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ-ⵙ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⵃⵕⵚⴰⵏ ⵓⴷⴰⵢ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵖⵕ^ⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵜ-ⵉⵏⵙ".
 
 ⴰⵍⵖⵓ ⵢⵙⵙⴰⵃⵕⵚ ⵖⴼ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⵣⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵡⵣⴱⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⵃⵕⵚⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⴰⵛⵎⵎⴰ ⵓⵔ ⵜ-ⵉⵃⴱⴱⵙ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ-ⵙ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵓⴱⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ".
Lu: 55 fois
banner-aps