Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵟⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ
vendredi, 10 novembre 2017 15:00

ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵟⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵟⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⵡⵙⵔⵡ) ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴷⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ  ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⴷ « ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡⴰⵏ » ⵏ ⵢⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⴷ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⵙ ⵢⵉⴼⵔⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⴳⵏ ⴷⴳ ⴱⵓǧⴷⵓⵔ, 40% ⵙⴳ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴽⴽ ⵙⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ 2020, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴰⵍ-ⴰ ⵜⵡⴷⴳ-ⵉⵜ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵄⵢⵢⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ », ⵢⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⴰⴼⵜⵉⵙⴰⵜ (200 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟⵏ) ⴷ ⵡⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⵓǧⴷⵓⵔ (400 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟⵏ). ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ.
 
ⴰⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⴰⴼⵜⵉⵙⴰⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⵢⴰⴳⵉ ⵙ ⵍⴱⵏⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⴷⵀⵓⵓⵉⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ 56 ⵏ ⵜⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵎⵏⵙ. ⵟⵉⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷⴳ 2018.
 
« ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⴰ ⵜⴱⵏⵏⵓ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵜⴱⵏⴰ ⵢⴰⴳⵉ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓⵏ, ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 5 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
Lu: 49 fois
banner-aps