Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵟⴰⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ (ⵓⵡⴽⵉⵍ)
vendredi, 10 novembre 2017 14:59

ⵟⴰⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ (ⵓⵡⴽⵉⵍ)

ⵔⵉⵢⴰⴹ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⴷⴳ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ ⵓⵔ ⵢⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ-ⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵍⴷⵓⵏⴻⵏ, ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ.
 
« ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, 208 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⴱⵃⴰⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ. ⴳⴰⵔ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ, 7 ⴱⵔⴰⵏ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵀⵎⵏ, » ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵅⵚⵚⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ-ⴰ ⵎⵖⵖⵔ ⴰⵟⴰⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ.
 
ⵟⵉⵎⵙⴰⵍ-ⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵓⴷⴼⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ (86,1 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⵏ) ⵢⵔⵏⵓ ⴱⴷⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⴽⴰⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
 
ⵟⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵍⴷⵓⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴰⵎⵉⵍⵢⴰⵕⴷⵉⵕ ⵎⵛⵀⵓⵕⵏ ⴰⵍ-ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵟⴰⵍⴰⵍ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ.
 
ⵙⴱⴽⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ-ⴰ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴰⵡⵢ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ.
 
ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵛⵛⵕⵄ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ.
 
ⵟⴰⵃⵎⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ, ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 32 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵍⴰ ⵉⵄⵔⵔⴹ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵉⴷⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ.
Lu: 55 fois
banner-aps