Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵏ « ⵃⵉⵕⴰⴽ » ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷⴳ 8 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ
vendredi, 10 novembre 2017 12:57

ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵏ « ⵃⵉⵕⴰⴽ » ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷⴳ 8 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⵏ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ) ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵡⵢⵏ ⵉⵙⴰⵍⵉ-ⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ.
 
« ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵙⵙ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴷⴷⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵓⵡⴹ-ⴰⵖ-ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷⵏ ⵖⴼ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵎⵕⵕⵓⴽ. ⵟⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⵎⵎⴰⵍ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵜⵔ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴱⴷⵔⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ.
 
ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ « ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⵎⵕⵕⵓⴽ? », ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
 
ⴰⴱⴳⴰⵙ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵃⵉⵕⴰⴽ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵟⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ (ⴱⵓⵓⵔⵙ ⴷⵓ ⵟⵔⴰⴹⴰⵉⵍ), ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ « ⴰⵅⴱⴱⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵖⴼ ⵢⵔⴽⴰⴹⵏ-ⴰ ⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴳⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ.
 
ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ « ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴷⴰ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ ».
 
ⴹⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴷⴳ ⵡⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⴱⴰⵙⵜⵉⵍⵍ, ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵎ ⵜⵉⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ « ⴰⵎⵃⴰⵇ » ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ.
Lu: 49 fois
banner-aps