Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ 6: ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵓⵍⵙⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⴽⵓⵀⵍⵔ
mercredi, 08 novembre 2017 12:57

ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ 6: ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵓⵍⵙⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⴽⵓⵀⵍⵔ

ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵙⵜⵒⵀⴰⵏ ⴹⵓⵊⴰⵔⵔⵉⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵖⵔ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵔ, ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⴳ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.
 
« ⵟⵍⵍⴰ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ (ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ) ⵉ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴽⵎⵎⵍ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ-ⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵖ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⴰⵏⵜⵓⵏⵉⵓ ⴳⵓⵜⵔⵔⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵓⵊⴰⵔⵔⵉⵛ ⴰⵢⴰ ⵎⵉ ⵜ-ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⴷⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵀⵍⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵢⴷⴳ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ 6 ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ « ⵡⵣⵡⵓⵔ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ».
 
« ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⴰⵛⵎⵎⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵔⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⴽⵓⵀⵍⵔ ⴷ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵉⴳⴰ-ⵜⵏⵜ-ⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵎⵢⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
 
ⵢⴰⴳⵉ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵔ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴷⴷⵎ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵄⵔⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.
 
ⵟⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵎⵍⴰⵍⵏⵜ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⵖⵔⵙ ⵏ 2012 ⴷⴳ ⵎⴰⵏⵀⴰⵙⵙⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵢⵇⴱⵔ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵖⵔⴼ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴼⵔⵓ ⵖⴼ ⵓⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵙ.
Lu: 49 fois
banner-aps