Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ: ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴼⴰⵜⴰⵃ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ
jeudi, 12 octobre 2017 15:52

ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ: ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴼⴰⵜⴰⵃ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ

ⵖⵥⵥⴰ– ⵙⵙⴰⵡⴹⵏⵜ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴼⴰⵜⴰⵃ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⵛⵉⵡⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵎⴷⵍⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵢⵔⵏⵓ, ⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵙⴹⵔⵓⵏ ⴰⵎⵙⵓⵖⴰⵍ-ⵏⵙⵏⵜ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵙⵙⴰⵡⵍⵏⵜ ⴷⴷⵓⵕⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ.
 
ⵟⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⵀ, ⵜⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⵖⴼ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴼⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵜⴼⴰⵚⵉⵍ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ. ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵜⴰⵃ.
 
ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ-ⴰ ⵔⵣⴰⵏⵜ ⵜⵜⴼⴰⵚⵉⵍ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⵎⵇⴰⵔⴱ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⴹⴹⵓ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ. ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵡⵄⵕⴰⵏⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵎ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ ⴷ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ 25.000 ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⵡⵅⵅⵔⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵉⴹⵏ.
 
ⵃⴰⵎⴰⵙ ⵜⵃⴽⵎ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵥⵥⵄ ⵙⴳ-ⵉⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⴼⴰⵜⴰⵃ ⴷⴳ 2007.
 
ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵢⵓⵏⵜ ⴰⵢⵢⵙ ⵢⵙⵜⵄⵕⴼ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⴷ ⴼⴰⵜⴰⵃ (ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵍⴰⵢⴽⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⵉⵔ) ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ-ⴰ. ⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⵛⵡⵉⵟ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ.
 
ⵃⴰⵎⴰⵙ ⵜⵇⴱⵍ, ⴷⴳ ⵛⵜⵎⴱⵕ ⵜⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵖⵣⵣⴰ. ⴰⴱⴹⴹⵓ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵓ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵜ.
 
Lu: 60 fois
banner-aps