Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ/ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ: ⵢⴼⴽⴰ ⵔⴰⵊⵓⵢ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵙⴷ
jeudi, 12 octobre 2017 12:51

ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ/ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ: ⵢⴼⴽⴰ ⵔⴰⵊⵓⵢ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵙⴷ

ⵎⴰⴹⵔⵉⴹ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷⵏ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵎⴰⵔⵉⴰⵏⵓ ⵔⴰⵊⵓⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⴼⴽⴰ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵏⵖ ⵓⵀⵓ.
 
« ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 10:00 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴽⴽⵉⴷ ⴰⵔⴰ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽ ⴰⵎⵏⴹⴰⵔ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ 19 ⵟⵓⴱⵕ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 10:00 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ, ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 155 (ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ) ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⴳⵍⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵊⵓⵢ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵢⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵖ ⵓⵀⵓ. »
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, « ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴳⵍ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ-ⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵏⵎⵍⴰⵢ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵒⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵀⵣ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰ ⴷ « ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵣⵓⵍⴰⵍⵜ. »
 
ⴹⴳ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴰⵏⵓ ⵔⴰⵊⵓⵢ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⴳⵍ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵙⴳ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵓⵀⵓ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵡⵣⵣⵉⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵊⵓⵢ ⵙⴳ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵇⴷⵛ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 155 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵎⴰⴷⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴳⵍ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏⵖ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵜⵇⵓⴷⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ.
 
Lu: 57 fois
banner-aps