Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ: ⵜⵙⵄⴷⴷⴰ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵜⴰⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵏ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ
mercredi, 11 octobre 2017 18:56

ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ: ⵜⵙⵄⴷⴷⴰ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵜⴰⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵏ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ

ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ– ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ, ⵜⵙⵄⴷⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵢⵜⵜⵡⴽⴽⵉⴷ-ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ.  
 
ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵜⵓⵎⴰⵔ ⵙ « ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ-ⵏⵏⵙ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ (ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ) ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵇⴱⵍⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴹⵎⵏ ⴰⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ.
 
ⵟⵓⵍⵙ ⵜⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ « ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⵔ ⵡⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴳ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ-ⵏⵏⵙ 1514 ⵏ 14 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 1960 ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵟⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵉ ⵟⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ. »
 
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵄⴷⴷⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴷⵖⴰⵔ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ 24 ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⵜ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷⴳ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵓⵎⴰⵔ ⵀⵉⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵔⵔ ⵛⵛⴽ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵎⵢⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.
 
ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵜⵏⵛⴷ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⵔⵙ (ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ 24) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵉⵇⴷⴷⵎ ⴰⵕⴰⴱⵓⵍ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 73.
 
ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵜⵏⵛⴷ-ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⵉⵇⴷⴷⵎ, ⴷⴳ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 73, ⴰⵕⴰⴱⵓⵍ ⵖⴼ ⵡⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵜ-ⴰ.
Lu: 45 fois
banner-aps