Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ»ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ: ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⵉⵡⵅⵅⵔ ⴰⵙⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴱⴷⴻⴷ ⵖⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ
mercredi, 11 octobre 2017 08:50

ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ: ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⵉⵡⵅⵅⵔ ⴰⵙⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴱⴷⴻⴷ ⵖⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ

ⴱⴰⵔⵛⵍⵓⵏⴰ– ⴹⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵥⵔⴱⴹⴹⵓ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉ, ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ, ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵓⵙⵙⵉⴳⵍ » ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰ-ⴷ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵓⵙⵙⵉⴳⵍ-ⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⴳⴰⵥ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ « ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ. »
 
« ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⴷ ⵏⴽⴽ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵏⵓ ⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴳⵍ ⵜⴰⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⵎⵏⵉ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ-ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵎⵖⵖⵔⵏ.
 
ⵓⵇⴱⵍ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵡⴽⴽⵍⵏ-ⵜ » ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ ⵏ 1 ⵟⵓⴱⵕ « ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⵖ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ. »
 
ⴹ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⴳⴰⵥ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⵜ ⵏ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ « ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ » ⵢⵔⵏⵓ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ, ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵄⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ.
 
« ⴰⵙⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵄⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⴼⵔ ⵓⵙⵙⵉⴳⵍ ⵙ ⵍⵊⵀⵕ (…) ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴱⴷⵔ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⴼⵒ.
 
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵇⵇⵉⵎⵏⵜ ⵏⵛⵛⴷⵏⵜ ⵛⴰⵔⵍⵙ ⵒⵓⵉⴷⴳⵎⵓⵏⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵇⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵓⵇⴱⵍ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⴰⴷⴷⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⴰⵖⵜⴰⵙ « ⴰⵢⴷⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ », ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵙⵜⵄⵕⵉⴼ ⴰⵔⴰ ⵙ ⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ-ⵏⵏⵙ.
 
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⵓⵇⴱⵍ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⴰ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵙⵓⵔⴰⵢⴰ ⵙⴰⵏⵣ ⴷ ⵙⴰⵏⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵓⵍⴰⵛ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴹⵉⴼ ⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ, ⴳⴰⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵡⵄⵚⴰⵢ, ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵏⴽⵉⵜ ».
 
ⵟⵉⵖⵉⵎⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉ ⵜⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵔⵡⴰⵢ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵄⴹⴹⵍ ⵙ ⵡⵙⵔⴰⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴱⴷⵓ « ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⵔⵎⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵉ.
Lu: 58 fois
banner-aps