Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⴽ ⴷ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵍ’ⵀⵏⴷⴰⵙⴰ ⵜⴰⵒⵉⵜⵔⵓⵍⵉⵜ ⴷ ⵍ’ⴳⴰⵣ, « ⵟⵛⵀⵏⵉⵒ ⵖⵎⵙ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵎⵎⵓⴳ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵜⵥⵕⵕⴰⴹⵜ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵓⵙ-ⴷ ⴷⴳ…
  ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵙ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴳⴰⵔ ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ) ⴷ ⴱⴰⵔⵛⵍⵓⵏⴰ (ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ). ⴹ ⴰⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵍⴰⵎⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ « ⵟⴰⵙⵙⵉⵍⵉ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ– ⵟⵙⵙⵏⵇⵙ ⵟⴱⴰⵏⴽⴰ ⵟⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴰⵔⵉⴷ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 2017 ⴷ 2018 ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ.   ⴹⴳ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵢⴰⵍ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ, ⴰⴷ ⵢⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵓⴳⵣⵉⵎ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵏⴰⴷⵉⵍ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ (ⵏⴰⴼⵜⴰⵍ) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⵎⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵢⵉⵎⴷⵣⵉ ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵡⴰǧⴰⵡ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ, ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵛⴱⴱⵃ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰǧⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴱⴷⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⴷ ⵡⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, 500 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⴰⴹⵍ2 ⵏ 2013…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2017 – ⵟⴱⴷⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⴷ ⵡⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, 500 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴱⴷⴷⵍ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ‘’ⵉⵍⴰⵇⵏ’’  ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ’’ⵓⵄⵊⵉⵍ’’ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵛⵛⵓⴷⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵖⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ…
ⵡⵀⵔⵏ -  ⵟⵔⴰⵊⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵔⴼⴷ, ⵡⵀⵔⵏ, ⵙⴳ ⵉ, 5 ⵖⵔ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ ⵚⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ, ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⵢⴰ.   ⵟⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵚⴰⵍⵓⵏ-ⵢⴰ…
banner-aps