Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:57

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵟⵉⵀⵔⵟ– ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵎⵔⵛⴷⵙ-ⴱⵏⵣ (ⵙⴰⴼⴰⵖ-ⵎⴱ) ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⴱⵓⵛⵇⵉⴼ (ⵟⵉⵀⵔⵜ) ⵜⵇⵇⵍ, ⵙⴳ ⵢⴱⵔⵉⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵕⴽⴽⵉⴱ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ-ⵏⵏⵙ ⵏ « ⵛⵍⴰⵙⵙ ⴳ » ⵙ 100%…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– 121.844 ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴷⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⴳⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⴷⴷⵓⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵢⵡⵊⴷ.   ⵉ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵎⵎⵓⴳⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⴷⵉ, ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ), ⵜⵉⴱⴱⵓⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵇⵛⵛⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵣⴳⵎ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵙ ⵍⵅⵚⵓⵚ ⵍⵖⵔⵓⵣ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵇⵛⵛⵔ ⴷⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵖⵜⵙⵏ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵉ ⵟⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ (ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ-ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵟⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵛⵜⵎⴱⵕ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⴰⴱⴷⵍⵎⵓⵓⵎⵏ ⵓⵓⵍⴷ ⴽⴰⴷⵓⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴽⵎⵎⵍⵏ ⵢⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵎⴰⵛⴰ  ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵛⴳⴳⵔ ⵡⵙⵖⵉⵡⵙ-ⵏⵙⵏ.   « ⴰⴷ ⴽⵎⵎⵍ ⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵛⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵊⵊⵉ ⵏ 35.876 ⵏ ⵢⵃⵡⴰⵏⵜⵉⵢⵏ (ⵎⴳⴰⵍ 33.776 ⴷⴳ ⵉ 2016) ⵙ ⵍⵎⵓⵏⴰⵙⴱⵜ ⵏ, ⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⵍⴼⴹⴰⵔ ⵏ 2017. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵡⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵜⴼ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴷⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵜⵜⴻⵜⵏ ⵖⴼ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴷ ⵡⵃⴽⴰⵎ ⴷⴳ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵡⴽⴽⵍ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⵔⵖⴰ  ⴷ ⵜⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵇⵇⴰⵍⵏ.     ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵖⴼ ⵡⵙⵄⴷⴷⵉ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵢⵓⵍⵢ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⵀⵀⴰⵏ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 2016 ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵓⵡⴹ ⵖⵔ 1,5 ⴷ ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵍⵀⵀⵓ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ 2015 ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴽⵛⴼ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⵏ…
banner-aps