Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵏⵙ ⴰ ⵢⵜⵜⵀⴳⴳⵉ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ 330.000 ⵏ ⵜⵎⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵎⴰ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵉⵡⵊⵊⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 34 ⴰⵍⴼ ⵏ ⵢⵃⵡⴰⵏⵜⵢⵏ ⵉ, ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵡⵎ, ⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵊⵊⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⵎⵓⴹⵏ ⴷ ⵍⵅⴷⵎⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵛⵛⴰⵢⵏ ⵏⵣⵣⵀ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵍⵖⵓ ⵙⵖⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵡⵡⴹ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⴰⵙⴳⴳⵙ ⵏ 2016, ⵖⵔ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵏ 3.3 % ⵎⴳⴰⵍ 3.7 % ⴷⴳ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2015. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴷⴷⵅⵓⵍ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⵢⵚⴼⴰⵏ ⵖⵔ 3.894 ⴷⵓⵍⴰⵔ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ - ⵟⴰⵎⵄⴰⵡⵏⵜ ⴷ ⵛⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⴷ ⵜⵜⵔⴼⵜ, ⵔⴰⵛⵎⵏⵜ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵡⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⴷ ⵜⵜⵔⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵥⵄⵍⴰⵏ ⵄⴱⴷⴰⵍⵖⴰⵏⵉ, ⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ, ⵟⴳⴰⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵚⴰⵎⵉ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⵍⵏ ⵢⵛⵔⴹ ⴰⵖⵉⵡⵍ, ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵎⴷⴰⵏⵉⵢⴰ (ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ) ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ- ⵢⵎⵎⵓⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴳ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵔ ⴰⴱⵃⵔⵉ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⵍⵡⴰⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⴰⵍⵇⴰⴷⵔ ⴱⵓⵄⵣⴳⵉ, ⵓ ⵃⴹⵔⵉⵏ-ⴰⵙ ⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⴹⴼⴼⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ  ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵔⵔⴰⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⵟⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ « ⴰⵉⴳⵍ ⴰⵣⵓⵔ »,  ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵏⵖⵉⵔ ⴰⵎⴹⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵙⴳ ⵉ ⵙⵙⴱⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⴱⵙ ⵏ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ (ⴰⴳⵔⵔⴼ) ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⵉⵊⵡⵉⵏ.…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⴽⵜⴰⵣⵍ ⵏ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵔⴰⵏⵜ (ⴰⵍⴷⵎ 2017), ⵉ ⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵢⴽⴼⴰ ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ (20) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵖⴼ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⵖⵢⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ, ⴷⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, 200 ⵏ ⵢⵉⵏⵎⵍⴰⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ…
banner-aps