Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (ⵒⴹⴳ) ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴹⵕⵓ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴳⴰⵣ (ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ),  ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. ⵢⵙⵖⵉⵎ-ⵉⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵥⵡⵕⵜ, ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴳⵓⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵢⵍⵍⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⴷ ⵜⵜⵔⴼⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴷⴳ ⵓⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵏⴷⴰⵀ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵙⵀⵍ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ. ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵊⵔⵔⴷⵏ ⵍⵙⵡⴰⵎ ⵏ ⵜⵄⵍⴰⵇⵜ ⵏ ⵍⵒⵉⵜⵔⵓⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵜⵜⵚⴷⴷⵔⵏⵜ ⵍ’ⵒⵉⵜⵔⵓⵍ (ⵓⵒⵛ), ⵡⵉⵙ-13 ⵖⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵜⵜⵡⴰⴷⵔ ⵢⴷⵔⵓⵙⵏ ⵖⵔ 49.86 ⴷⵓⵍⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ 28 ⵖⵓⵛⵜ, ⵉ ⵜⴱⵜⵜⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵙⵙⵓⵎⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ ⵢⵟⵟⴼ-ⵜ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⵉⴷⴳ ⵢⵓⵍⵉ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵟⵡⵡⴹ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵛⵛⴰⵢⵏⵜ ⵖⵔ 5.17 ⵎⴰⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴷⴳ ⵉ, ⵙⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵉⴰⵔⵔⵏ ⵉⵎⵣⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵙⴳ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵢⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ (ⵎⴳⴰⵍ 4.49 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ, ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016).…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵛⵔⵉⴽⵏ-ⵉⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ (ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵓⴳⵟⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ) ⵎⵎⵣⴳⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵡⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵍⵏ ⴰⵣⵎⵣ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵟⵟⴼ ⴷⴳ-ⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵙⵀⵍ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵎⵄⵡⵏ ⵎⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⴳⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⴳⵟⴰ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵎⵎⵄⵍⵍⵎⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵀⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴽⵕⴷⵉⵙⴰⵏⵜ, ⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴱⵕⵊ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵍⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵚⵚⵀⵉⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵜⴼⴰ ⴳⵉⵟⵓⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ, ⵍⵄⵉⴰⵔⵇ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵔⵔⵃⵎⴰⵏ ⵃⴰⵎⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏⵉ, ⴷ ⵓⵏⵎⵣⵓⵍ ⵏ, ⵇⴰⵟⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵄⴱⴷⴰⵍⴰⵣⵉⵣ ⵙⵙⵀⵍⴰⵡⵉ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵍⵖⵓ…
ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵟ – ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵅⴷⵎ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3.000 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴹⴰ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵅⴷⵎ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ…
banner-aps