Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⵏ, ⵢⵓⵓⵛⴼ ⵢⵓⵓⵙⴼⵉ, ⵢⴽⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵏⴹⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵥⵍⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ  ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴷⴳ ⵓⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ ⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷⵉ ⵀⵉⵍⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵜⴰⵡⵔⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵓⴹⵉⵏ ⵜⵉⵖⵉⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⴰⵍⴼⵏⵜ ⴷⴷⵉⵏ ⵡⵡⵉⵏ-ⵀⵏ-ⵜ-ⵉ-ⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⵏⴰⴹⵉⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⵍⴰⵕⵀⵓⴹ-ⴰⵢⴰ ⵏ…
ⵟⴰⵎⴹⵢⵢⵟ – ⵢⴽⵛⴼ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵎⵚⴽⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵄⴱⴷⴰⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ, ⵟⵎⴷⵢⵢⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵚⴽⵉⵜ ⵢⵔⴳⵏ-ⴷ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1990, ⵀ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵓⵙⵖⵜⵖ « ⴼⵉⵎⴰⵇⵔⴱ » .   ⵎⴰⵏⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⴽⵛⴼ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵚⵚⵀⵉⴹ, ⵎⵓⵚⵜⴼⴰ ⵇⵉⵜⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⴼ  ⵜⴰⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵔⵛⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ –ⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵔⴰ ⵏ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ « ⵀ…
ⵙⴹⵉⴼ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵀⵓⵛⵉⵏ ⵏⵛⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵙⴹⵉⴼ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ.     ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ – ⴱⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵙⵉⴷⴰⵔ ⵍ’ⵃⵊⵊⴰⵔ, ⴷⴳ ⵉ, ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ.ⵡⴰⵢ, ⴷⴳ ⵉ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰⵣ ⵏ ⵙⵏ ⵏ ⵍⴱⵢⴰⵔ ⵢⵜⵜⵏⵣⵣⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 80 ⵎ3 ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵔⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵚⵉⵡⴹ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵡⵡⴹ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⵏ ⵚⵚⴰⵔⴼ ⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵉ, ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵓ 2017, ⵖⵔ 105 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ. ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⵔⴰⴷⴰⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⴷⴳ ⵉ, ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵍⵎⴰⵏⴰⵊⵎ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵓⵛⴼ  ⵢⵓⵓⵙⴼⵉ, ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ, ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ, ⵅⴰⴹⵉⵔ ⴹⵔⵉⵏⵛⵓⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ . ⵎⴰⵏⵉ ⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵛⵛⵔⵉⴽⵜ ⵢⵜⵜⵎⵓⴳⴰⵏ, ⵍⵓⵇⵇ-ⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵙⵖⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ.   ⴰⵔⵏ ⵉ…
ⵄⴰⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⵜⵜⴷⴷⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵢⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵙⵉⴷⴰⵔ ⵍⵃⵊⵊⴰⵔ ⴷⴳ ⵉ, ⵄⴰⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷⴳ ⵓⵜⵜⵡⴰⴷⵔ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ-ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵡⵍⵍⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵢⵃⴱⵙ ⵛⵛⵎⵉⵏⵉ ⵢⵄⵍⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ ⵏ 5 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉ ⵍⵇⵍⵍⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵡⵡⴹ ⵜⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵃⵡⴰⵏⵜⵢⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵅⴷⵎⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ, ⴷⴳⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 99%, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴱⵍⵍⵉ ⵢⵉⵊⵔⵔⴷ…
banner-aps