Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:57

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵎⵉ ⵢⵔⵣⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵖⵔ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵣⵉⵡ (ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵡⵀⵔⴰⵏ), ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵛⴳⴳⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵜⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵢⴰ ⵉⵃⵜⵜⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ, ⴼⴰⵢçⴰⵍ ⵟⴰⴷⵉⵏⵉⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵔⵔⵓⵊ ⵢⵃⵡⴰǧ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 570 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴹⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⵍ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵙⵙⵢⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2017,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵉⵎⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵟⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴷ ⵢⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ (ⵟⵓⵓⵔⵉⵙⵎ ⵉⵏⴹⵙⵜ) ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵟⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ– ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1800 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴳⵏ 240.000 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ. ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ,ⵍⵍⴰⵏ 582 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ 75.000 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⴽⵛⴼ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵃⵎⴷ ⵓⵓⵢⵃⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⵖⴼ ⵓⵙⵊⵊⵉ ⵏ, 400 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴹⴰ, ⵉ ⵓⵅⵍⵍⵚ ⵏ ⵉⵕⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵇⴰⵡⵍⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ  ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵚⵓⵔⴷⵉⵜ, 2018. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵛⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ 2018 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵇⴷⴷⵎ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙⵖⵓⵕ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⵔⴰⵓⵓⵢⴰ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵇⴷⴷⵎ-ⵉⵏⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⴷⴷⵍ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵏⵎⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⵏ ⵓⵊⵎⵍⵉ, ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵏ ⵓⵓⵔⴽ, ⴱⵍⵍⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ,  ⵀ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⴹⴰ ⵖⴼ ⵍⵓⴼⴰⵇⴰⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵖⵔ ⵟⵓⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵍⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷⴳ ⵡⵙⴷⵓⴳⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⴳ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵔ ⴰⴱⵃⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴳⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵡⴰⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵀⵀⴰ ⵃⵎⵎⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵓⵍⴰⵢⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵙⵖⵔ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵔⴳⴷ ⵓⵎⵔⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵡⵍⴰⵢⵜ ⵢⵜⵜⵓⵣⴰⵎⵣⵏ ⴷⴳ ⵉ, 8 ⵖⵓⵛⵜ ⵓⵉⴼⴰⵜⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵔⴼⴷ ⵍⵎⵡⴰⴼⵇⴰ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⵏ ⵍ’ⵎⴰⵢⴷⴰ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2015, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ-ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ-51. ⵓ…
banner-aps