Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴷ ⵡⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵔⵓⵙⵉ, ⴹⵎⵉⵜⵔⵢ ⵎⴷⴹⴷⴹ, ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵒⵉⵟⵕⵓⵍⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵟⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵖⵉⵏⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⴽⵔⴰ-ⵜⵉⵖⵉⵏ (ⴰⴰⴹⵍ) ⵜⴼⴽⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 55.   ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵔⵙ ⴷⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵜⵓⵔⴰ ‘’ⵓⵔ ⵢⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ’’ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ 51/49% ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⵛⵎ ⴷⴳ-ⵙⵏⵜ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵡⵔⴷⴰⵏ, ⵉ ⴷⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⵡⵥⵕⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴼⵀⵎ ⴷ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⵛⵎⵎⴰ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴳ-ⵉⵏⵙ (ⵙⵉⵜ ⵡⴱ.)   "ⴰⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴰⴼⴰⵜⵓⵕⵜ ⵏ ⵡⴰǧⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵏ ⵡⵒⵍⴰⵙⵜⵉⴽ ⵜⵄⴷⴷⴰ ⵉ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ ⴷⴳ 2016, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵟⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵖⵙⵓⵔⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴱⵓⵓⴰⵍⵎ ⴹⵊⴱⴱⴰⵔ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏⵜ, ⵍⵎⵎⵔ ⴷⴰⵏⵉ, ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2017.…
ⴰⵔⵥⵡ (ⵡⵀⵔⵏ) - ⵢⵜⵜⵡⵀⵀⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵔⴰⴽ, ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ, 31 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ, ⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵃⵎⴷ ⵓⵢⵃⵢⴰ, ⴰⵙⵙ , ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ…
ⴰⵔⵥⵡ (ⵡⵀⵔⵏ) : ⵢⵛⵔⴼ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵃⵎⴷ ⵓⵢⵃⵢⴰ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴳ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ, ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⴱⵉⵜⵔⵓⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵜ ⵏ, ⴰⵔⵣⵡ, (ⴰⵙⴰⵎⵔ ⵏ ⵡⵀⵔⵏ). ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵃⴹⵔ ⵎⴰⵔⴰⵙⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵛⵛⵏ ⵏ ⵙⵏ ⵏ ⵍⴱⴱⴰⴱⵔ ⴷ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵙⵙⵖⵉ-ⵀⵏ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ,– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⴰⵔⵣⵡ (ⵡⵀⵕⴰⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵖⴰ ⵢⵇⵇⵍ ⵓⵔ ⴷ-ⵉⵊⴱⴱⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.     ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⵥⵓⵏⵥⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵏⵏⴰ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵉⵏⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴳ ⴰⵙⵕⵖⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵣⵡ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵓⵄⵉⵡⴷ ⵓⵚⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵔⵖⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⵉ ⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⵡⵥⵕⵓ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴰ ⵏⵙⵙⵓⴽ ⵜⵉⵟ ⵖⵔ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⴰⵢ…
banner-aps