Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ - ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵚⵓⵔⴷⵉⵜ, ⵄⴻⴱⴷⴰⵔⴻⵃⵎⴰⵏ ⵔⴰⵡⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴻⴷⴷ, ⵖⴻⴼ ⵓⵡⴻⵀⵀⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵅⴻⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵅⴰⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⴻⵣ ⵖⴻⵔ 55 ⵎⴻⵍⵢⴰⵔ ⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵉ, 2019, ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵡⵡⴻⵍ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⴰⵖⴱⵉⵔ. ⵡⴰⵢ,…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵜ ⴷ ⴰⴱⵓⴷⴷⵓ ⵉ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵕ (ⵎⴰ), ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ…
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵢⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⴽ, ⵄⴱⴷⴰⵍⵎⵓⵎⵏ ⵓⵍⴷ ⵇⴰⴷⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⴽ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵓⵛⵜⴰⵔⴽⵏ ⵉ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⵏ ⵍ’ⴳⴰⵣ. ⵡⴰⵢ,…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴳ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⴰⵔ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵍⵎⵏⵉⵄⴰ, ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽⵏ ⵖⴼ ⴱⵍⵍⵉⵍ (ⵍⵖⵡⴰⵟ) ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵡⵊⴷ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⵎⵄⴰⵡⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵕⵚⵚⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ 2017-2019, ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵓⵎⴰ ⵢⵎⵎⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵓⵟⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽ…
ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ– ⵢⵇⵇⵍ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵍⵃⵊⵊⴰⵕ ⵖⵔ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵃⴱⵙ ⵓⴼⴰⵔⵏⵓ ⵏ ⵏ2 ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵔ ⴰⴱⵃⵔⵉ, ⴷⴳ ⵓⴱⴷⴰⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍ’ⵃⴷⴷ, ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⴳⵉⵜ ⵏ (1) ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵇⵏⵟⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵜⴰ ⵢⴼⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⴷⵉ ⵙⵙⵓⵇ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵍ’ⵎⴰⵏⴰⵊⵎ, ⵢⵓⵓⵙⴼ ⵢⵓⵓⵙⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⵜⵉⴽⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ, ⵟⵉⵛⵉⵏⵡⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵏⵜ ⵏⵣⵣⵀ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵜⵎⴰⵔ ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵥ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵙⴳ 2019 ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴼⵎⵉ) ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⴷ ⵢⵏⵖⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ  -0,5% ⴷⵉ 2019 ⴰⴽⴽ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵍⴰⵖⴰ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵊⵡⵡⵉⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵎⴰⴼⴰⴳⵉⵏ ⵢⵜⵜⴰⴼⴰⴳⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⵀ ⴰⴷ ⵥⵔⵏ-ⵜ ⴰⴳⵍⵍⴻⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵔⵔⵃⵍⴰⵜ-ⴰⵢⴰ.   ⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⴹⴹⵃⴷ ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⵍⵍⴻⵍ…
banner-aps