Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:00

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵟⴱⵙⴽⵔⵟ - ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵍⴰⴳⴰⵣ, ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵄⵔⵇⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵙⴳ ⵉ, ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵔⴼⴷ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⴻⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵡⵍⵍⴰ ⴷ “ ⴰⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵓⴳⴰⵔ 50 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷⵉ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵚⵢⴰⴷⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵓⵉ.   ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ…
ⵖⵉⵍⵉⵥⴰⵏ – 10.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵟⵟⴰⴱ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵔⵥⵎ ⴷⴳ 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2017 ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⵜ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵓⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵓⴷⴷⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⵊⵏⴰⵙ ⴷⵉ, ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, (ⵒⵏⵓⴹ),   ⵔⵉⵛ ⵓⴹⵔⴹⵙⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⵖⴼ « ⵓⵙⵊⵊⵉ ⵏ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵜⵉⵙⵜⴰⵔⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣⵉ ⵏ ⵉⵡⴰⴷⴳⵏ ⵏ ⵓⵜⴼⵔⵀⴹ ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  - ⵢⵙⵙⵏⵄⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴹⵓⴽⵜⵓⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵓⵓⵍⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵉ ⵍ’ⴼⵓⵔⵓⵎ ⵏ, ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵡⵉⵙ-12. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴱⴷⴰⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ-ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⵉ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 11 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ-ⵉⵙ.   ⵓⴳⴰⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵥⵡⵕⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴳⵓⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⵢⵙⵙⴰⵃⵕⵚ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵄⵉⵡⴷ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵙⵕⵖⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵊⴱⴷ ⵉⵎⵙⴼⵜⵉⵢⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ, ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⴼⵔⵏ ⵉ ⴳⵎⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ-ⵉⵏⵙ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ "ⵢⴱⴷⴰ ⵢⵜⵜⴱⴰⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵄⴳⴳⵓ" ⵓⵔ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⴷⵉ ⵍⵇⴷⴷ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴳⵎⵎⵓ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵏⵎⵔⴰⴷⵉ ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⴰⵙⵔⴱⵉ ⴰⵍⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⵊⴰⵏⴽⵓⴹⵉⵛ ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵓⵡⵉⴷⵉⵜ, ⵎⴰⵔⵉ-ⵛⵍⴰⵉⵔ ⵙⵡⴰⵔⴷ ⵛⴰⵒⵔⴰ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵏ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵟⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵟⵥⵔⵉⴳⵜ ⵟⵉⵙ 8 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵇⵇⴰⵍⵏ, ⵟⵉⵥⵡⴰⵔ ⵟⵉⵣⴷⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⵓⵏⵉⵣⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.   ⴹ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ…
banner-aps