Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:39

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ: ⴰⵥⵥⵓⵏⵥⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵖⵔ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ
dimanche, 11 février 2018 14:37

ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ: ⴰⵥⵥⵓⵏⵥⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵖⵔ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ

ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ – ⵢⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⴰⵛⵀ, ⴰⴱⴷⵍⵎⵓⵓⵎⵏ ⵓⵓⵍⴷ ⴽⴰⴷⴷⵓⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴰⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴳⵔ5 ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵔⴳⴳⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⴳⵔ5 ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ 700 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ.
 
 ⴰⵙⵍⴷⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴱⵏⴰⵏ ⵙ ⵍⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵖⵣⴼ-ⵏⵏⵙ 765 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴳⴰⵔ ⵔⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ. ⵉⵄⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⴷⴰ-ⴰ ⵖⴼ ⴽⵔⵛⴱⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⴳⵔ5 ⵖⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⵏ (ⵎ3) ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵙⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ. ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴰⵢⵙⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⵎ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ-ⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵔⴳⴳⴰⵏ, ⵟⵉⵎⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵟⵡⴰⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵢⴳⵔⴰⵏ-ⴰ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.  
ⵉ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⴳⵔ5 ⵏ ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⴷⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓⵏ ⴰⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⵔ 70 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⴳⵔ5 ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⵎⵙⴼⵀⴰⵎ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵛⵓⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵟⵙⵏⴼⴰⵔⵉⵏ, ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⵏⴼⴰⵔⵉⵏ (ⵏⴰⵛ), ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⵎⴷⵏⴰ ⵟⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵍⴱⵏⵉ (ⴳⵛⴱ) ⴷ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵒⵓⵜⵕⵓⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ (ⵏⴳⵟⵒ).
Lu: 18 fois
banner-aps