Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ
lundi, 05 février 2018 09:03

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ (ⵍⵒⵒ), ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵡⵙⵎⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ 200.000 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⵜⵄⴷⴷⵉ ⵖⴼ ⵡⵙⵎⵍ-ⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⴰⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵙ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵎⵍ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴰⵚⵓⴽⴰⵏ (ⵏⵒⵉ) ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ-ⴷ ⵖⵔ-ⵙ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵎⵎⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰ ⵉ 2700 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵙ ⵍⴽⵔⴰ (ⴰⴰⴹⵍ) ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ 2001.
 
ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.
 
Lu: 30 fois
banner-aps