Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ: ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⴰⵃⴰⴷⵔ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ
dimanche, 04 février 2018 13:11

ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ: ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⴰⵃⴰⴷⵔ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ

ⴱⵛⵛⴰⵔ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵚⵢⴰⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⴱⵛⵛⴰⵕ, ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵥⵓ ⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.
 
‘’ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵔⵜ, ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ, ⴰⴽⴽ ⵍⴼⴰⴽⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴷⵉ ⵟⴰⵄⵡⵉⵏⵜ, (20 ⴽⵎ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵟⴰⵖⵉⵜ), ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ’’, ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵢⵅⴷⵎ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵇⴹⴰⵕⵏ ⵉ ⵣⵎⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1.000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵅⴷⵎⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ.
 
ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴱⴳⴳⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ, ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵎⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵢⵣⵔⵉ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 22.877 ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 99 ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵜⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⴹⴱⴱⵕ ⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏ.
 
Lu: 34 fois
banner-aps