Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⴰⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ
vendredi, 02 février 2018 11:08

ⴰⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴹⵉ, ⵀⴰⵛèⵏ ⵎⵔⵎⵓⵓⵔⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ-ⵉⵏⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⵣⴳⵏ ⴷ ⵡⵃⵡⵉǧǧⵉ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ.
 
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵏⵎⵔⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵔⴷⵙ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵢⵙⵖⵉⵎ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵙ ⵍⵎⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵍⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵍⵃⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ".
 
ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ, "ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ ⵙ ⵓⵕⵚⵚⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵡⵍⵍⴰⵀⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⵎⵙⴰⵙⵉ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ 2030 ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴹⵎⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
Lu: 36 fois
banner-aps