Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:30

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ
mercredi, 24 janvier 2018 14:10

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ, ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⴰⵎⵙⵉⵙⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ –ⴷ-ⵢⵊⴱⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ, ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴹⴱⴱⵕ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴹⵉ.
 
ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⵎⵙⵉⵙⵉ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⴰⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ, ⴰⴱⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵟⵔⴳⵀⵉⵏⵉ, ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵍⵍⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 70, ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⵢⵣⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴰⵍⵙ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵏⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⵓⴼⵉⴰⵏ ⵥⵓⵓⴱⵉⵔ, ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵜⵜⵓⵃⵜⵜⵎⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴰⵎⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵡⵉⵏ ⵉⵔⴼⴷⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ, ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2.000 ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 600 ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎⵏ.
Lu: 38 fois
banner-aps