Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:31

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ « ⵉⴹⵛⵓ » ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⵥⵎ ⴷⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵏ 2018
mercredi, 24 janvier 2018 09:01

ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ « ⵉⴹⵛⵓ » ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⵥⵎ ⴷⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵏ 2018

ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵡⵊⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵉ 2019-2020, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵡⵏⵢⴰ ⵏ, ⵓⵙⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵢⵓⵣâ-ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⴰⵉⵔⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴼⵔⵔⴰⵔⴰ ⵒⴰⵙⵇⵓⴰⵍ.
 
ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵢ ⵙ ⵢⵀⵔⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ 100% ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⵙⵎⴰⵍ ⵉⴹⴰⵍ-ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵉⵔⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴹⵔⵓ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ 24 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⵙⵡⵊⴷ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ.
 
ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴹⴹⴼ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵎⴽⵓⵥⵏ (ⵎ2) ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⴰⵍⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ 8 ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴰⵢⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.
 
ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙ ⴳⴰⵔ 5.000 ⴷ 10.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴱⴱⵉ) ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵏⵓⵎⵎⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵖⵔ ⵡⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵎⵎⴷ ⵏ ⴳⴰⵔ 20% ⴷ 25%, ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵀⴷⴷⴰǧ (ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵉⵔⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵀⴷⴷⴰǧ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵍ, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵔⵥⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵍⴱⵔⴷⵉ, ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵚⵚⵏⴼ ⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵀⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ.
 
ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⵍⴰⴷ ⵀⴷⴷⴰǧ ⵜⵙⵄⴰ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 3.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵎⴽⵓⵥⵏ (ⵎ2) ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵙⵅⴷⴰⵎ 25 ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ. ⵟⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵢ ⵢⵔⵏⵓ ⵎⴷⴷⵢⵏ ⴷⴳ-ⵙ 2,5 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ (ⵏⵖ ⴳⴰⵔ 750 ⴷ 800 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ) ⵙⴳ ⵚⵚⵏⴼ ⵏ ⵉⴹⵛⵓ ⴹⴰⵉⵍⵢ (3,5 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ, ⵙⵓⴼⵉⴰⵏ ⴱⵏ ⴰⵎⵔⴰⵏ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵓⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⴹⵛⵓ ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴹⴰⵍ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴷⵎⵜ ⵜⵓⵔⴱⵉⵃⵜ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵊⵀⴷ.
Lu: 42 fois
banner-aps