Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵉⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵜⵛⵖⴱ-ⵉⵜⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵟⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ)
dimanche, 24 décembre 2017 09:42

ⵉⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵜⵛⵖⴱ-ⵉⵜⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵟⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴽⴰⵍⴰⴼⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⵔⵏⵏⵓ ⵜⵛⵖⵖⴱ-ⵉⵜⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵉⵎⵉ ⴰⵏⵛⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵏⵇⵙ ⵙⴳ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ-ⵏⵙⵏ.
 
ⴹⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⵏⵣⴰ ⴷ ⵢⵉⵏⴹⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵍⴰⴼⴰⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵡⵖⵔⵎ ⴷ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵓⵔ ⴱⴷⴷⵍⵏ ⴰⵔⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⵜⵓⵏⵜ) ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜǧǧ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵍⵏ ⵚⵚⵏⵄⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ. ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3.000 ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⴰⵢ ⵉⵎⴷⵍⵏ ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ ⴷⴳ 2017.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵅⴱⵉⵣⵜ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵏⵇⵙ ⵎⵍⵉⵃ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵉⵛⵖⴱⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵢⵜ ⵚⵚⵏⵄⴰ-ⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵍⴰ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵢⵙⵙⵏⵇⴰⵙ ⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴳⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵙ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ 2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵇⵏⵟⴰⵔ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ –ⵏⵏⵙ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴽⴰⵀⵉⵍ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴳ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵜⵏⵇⵙ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⴷⴰⵖ ⵏ ⵙⵙⵓⵎⴰⵜ ⵏ ⵢⵎⵙⵍⵀⴰ, ⵜⵉⵙⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵜⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ, ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵔⵔⴰ-ⵜⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵅⴱⵉⵣⵜ ⵙ 15 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ (ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ 7,5 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵖⵔⵓⵎ ⵏ ⵎⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷ 8,5 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵖⵔⵓⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵍⵀⴰⵏ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵣⵏ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵙ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⴰⵢⵢⵙ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⵙⵏ ⴰⵔⴰ. ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵟⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵟⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ ⵉ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵎⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵎⵙⵖⵔⵓⵎⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵏⵎⵔⴰⴷⵉ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵍⴰ ⵉⵣⵔⵔⵡ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵏ ⵡⵖⵔⵓⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵓⵔ ⵜⵔⵏⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⵎⴰ-ⵏⵏⵙ.
Lu: 39 fois
banner-aps