Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:41

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ: ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴽⵀⵉⴷⵔ ⴷ ⴰⴽⵙⴰⴱ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ
lundi, 04 décembre 2017 09:05

ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ: ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴽⵀⵉⴷⵔ ⴷ ⴰⴽⵙⴰⴱ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ

ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵟ – ⵟⴰⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ-ⴽⵀⵉⴷⵔ ⵏ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⴰⵢⵙⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴰǧⵡⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⵏⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⵖⵔ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ, ⴷ ⴰⴽⵙⴰⴱ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ ⵢⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵖⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ.
 
ⵎⴰⵙⵙ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰ-ⴷ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⵔⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵏⵔⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⴼⴰⴳ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵢⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ ⵢⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵖⴰ.
 
ⴰⵙⵙⴹⵔⵓ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴳⴰⵔ ⵢⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵔⵏ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ ⴷ ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵏⴽⵔⵔⴰⵣ ⴰⵢⵙⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴰǧⴰⵡⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⵏⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⴳⵏⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ.
 
ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙⴳ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵡⵊⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉǧⵡ ⴰⵎ ⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.
 
ⴹⴳ ⵜⵔⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵢⵙⵙⴼⵇⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴳ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴷ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ, ⴷ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ 15,6 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵏ.
 
ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵕⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴹⵔⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵙⵖⵓⵔ-ⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵙ ⵉⵄⵓⵀⴷ ⴰⴷ ⵉⵅⵍⵍⵚ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⵏⵜ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ.
Lu: 17 fois
banner-aps