Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵚⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ ⵀⴱⴰⵜⵔⵏⵜ : 35 ⵏ ⵉⵎⴼⵙⴰⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ
jeudi, 30 novembre 2017 12:07

ⵚⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ ⵀⴱⴰⵜⵔⵏⵜ : 35 ⵏ ⵉⵎⴼⵙⴰⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ

ⵀⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵢⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ « ⴰⵙⵀⴰⵔ » ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ, ⵀⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵏ ⵚⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵉ, ⵀⴱⴰⵜⵔⵏⵜ, ⵙ ⵓⵛⴰⵔⴽ ⵏ 35 ⵏ ⵉⵎⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ  ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏⵜ, ⴰⵎⴽ ⵉ ⵏⵥⵔⴰ.
 
ⵟⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵛⵛⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵚⴽⵉⵜ ⴷ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⴷ  ⴱⵍⴰⵙⵜⵉⴽ. ⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⵓⵔⵏ ⵏ ⵚⴰⵍⵓⵏ-ⴰ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ « ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ ». ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵅⴷⵎ ⵚⴰⵍⵓⵏ-ⴰ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵅⵙⵏ ⵀ ⴰⴷ ⵡⵡⴹⵏ ⵙⴷⴼⴼⵔ-ⵏⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⴷⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴰⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⵎⵓⵙⵜⴰⵀⵍⴽ ⴷ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵖⵉⵔ ⴰⵎⴰⵃⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵙⵡⴰⵇ ⵉⵎⵓⵛⵜⴰⵔⴽⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵓⴹⵉⵏ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵉⵔⵣⴼⵏ-ⴷ ⵖⵔ ⵓⴼⵙⴰⵔ-ⴰ. ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ ⵙⵙⵏⵄⵜⵏ ⴰⵕⵍⴰⵢ-ⵏⵏⵙⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵍ’(ⴰⵒⵙ), ⵓ ⵙⴳ-ⵙⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵢⴰⵎⵉⵏ ⴹⵡⴰⵍⴰ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵣⵣⵉⴽⵜ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵖⵉⵜⵉⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⴳⴰⵡⵙ (ⵀⴱⴰⵜⵏⵜ).
 
ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴽⵜⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⴳ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵔⵜ-ⴰ, ⴰⵙⵙ, ⵏ ⵜⵜⵖⵡⵍⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷⵔ ⵏ ⵚⵚⴰⴷⵉⵔⴰⵜ. ⵟⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⵍⵍⵉ  ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴹⵓ ⵖⵔ, 4 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ.
Lu: 19 fois
banner-aps