Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ
mercredi, 29 novembre 2017 10:41

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵔⵥⵎ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵟⵣⵉⴽⴽⵉⵏⵉⵏ (ⴰⵣⵓⵎⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ 300 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 104 ⵏ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 2 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.
 
ⵟⵉⵎⵓⵔⴰ-ⴰ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵃⴷⵕ 17 ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵙ 30 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ 19 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵙ 15 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵒⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍ ⵙ 11 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵟⵟⵔⴽ ⵙ 5 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵙ 2 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ, ⵍⵀⵏⴷ, ⴹⴰⵏⵎⴰⵕⴽ, ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵟⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ.
 
ⵃⴷⵕⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⵓⵙⵉⴷⵔ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵔⵟⵀⴱ, ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ ⵉⵡⵊⴷⵏ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ 15, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⴹⵔⴰⵢ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵢⴽⵙⴰⴱⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ-ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ.
 
ⴹⴳ ⵜⵔⵣⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵏⴼⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵔⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴹⵔⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⵏ, ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵏⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵡⴳⵎⴰⵏ, ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ, ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷⴳ ⵢⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⵏ, ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴷ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ, ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⵖⴰⵏ.  
Lu: 20 fois
banner-aps