Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:33

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⵓⵍⵉ ⵏⵣⵣⴰⵀ ⵜⵓǧǧⵡⴰ ⵏ ⵓⵢⴼⴽⵉ, ⵙⵙⵓⴽⵕ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵛⵉ
lundi, 27 novembre 2017 15:07

ⵟⵓⵍⵉ ⵏⵣⵣⴰⵀ ⵜⵓǧǧⵡⴰ ⵏ ⵓⵢⴼⴽⵉ, ⵙⵙⵓⴽⵕ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵛⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⴰⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓǧǧⵡⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵛⵉ ⵜⵣⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 7,12 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⴷⵉ ⵎⵔⴰⵡ (10) ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017 (ⵎⴳⴰⵍ 6,81 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⵜ-ⵢⵛⴱⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵢⵣⵔⵉⵏ), ⴰⵢⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ 4,5%, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴷⴷⵡⴰⵡⵉ ⵜⵏⵖⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ 3,7%, ⵉ ⵜⵄⵍⵎ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵟⴷⵡⴰⵏⵜ.
 
ⵎⴰⵛⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵛⵉ, ⵙⵍⵉⴷ ⵜⵓǧǧⵡⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⵏ, ⴰⵡⵔⵏ ⴷ ⵡⴽⵙⵓⵎ ⵉ ⵉⵏⵖⵙⵏ.
 
ⵙ ⵡⴰⴽⴽⴰ, ⵉⵔⴷⵏ, ⴰⵡⵔⵏ ⴷ ⵍⴼⴰⵔⵉⵏⴰ ⵜⵜⵡⴰǧǧⵡⵏ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⵡⵡⴹⵏ 2,27 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⵎⴳⴰⵍ 2,4 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ, ⵉⵏⵖⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5,2%, ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⵏⵖⴰⵙ ⵏ 130 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ.
 
Lu: 20 fois
banner-aps