Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
dimanche, 26 novembre 2017 14:54

ⵟⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ

ⵎⵄⵚⴽⵕ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵚⵢⴰⴷⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵓⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⵉ ⵎⵄⵚⴽⵕ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2000 ⵙⵖⵓⵕ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ.
 
ⵟⴰⵚⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2000 ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, "ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵙⵡⵉⵜⵏ-ⵉⵏⵙ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴷⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⵉ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏⴳ ⴷⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⵉ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ "ⴹⵊⴱⴱⴰⵔ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ" ⵏ ⵎⵄⵚⴽⵕ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 43 ⵏ ⵡⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⵏⵒⴰ).
 
ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵓⵉ ⵢⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⵣⴷⴰⵜ ⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⵉ ⵎⵕⵕⴰ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵚⵕⵕⴼ ⴳⵔ 2000 ⴷ 2016 ⴰⵢⵏ ⵢⵡⴹⵏ 2.000 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ 12.000 ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ 8 % ⴷⵔⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ.
Lu: 25 fois
banner-aps