Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⴰⴰⴹⵍ: ⵙⴳ 2018 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ « ⵙⴳ ⵍⴱⵄⴷ » (ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ)
mardi, 21 novembre 2017 11:15

ⴰⴰⴹⵍ: ⵙⴳ 2018 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ « ⵙⴳ ⵍⴱⵄⴷ » (ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⴼⴽⴰ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ (ⴰⴰⴹⵍ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴻⵔⵏ ⴰⵙⵙⴼⵔⴽ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵇⵙⵏ ⵖⴼ ⵎⴷⴷⵏ ⵍⵄⵜⴰⴱ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵖⵔ ⵟⵏⴳⴳⴰ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵍⴱⵄⴷ » ⵙⴳ 2018 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ.
 
ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⴰⴹⵍ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵜⵔⵏ.
 
ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵏⵇⵙⵏ ⴰⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⴼⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵖⴹ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵎⵎⴰⵔ.
 
ⴰⵙⴽⴽⵔ ⵙ ⵍⴱⵄⴷ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵔⵥⵎⵏ ⵜⴰⵣⵡⵡⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵢⵎⵙⵓⵜⵔⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⴷⴰⵛ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵓⴼⴼⵉⵔ, ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴷⴼⵏ ⵖⵔ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⵏ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵙⵏ.
 
ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢǧǧⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⵎⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵎⴷ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ-ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜ-ⵢⵙⵙⵔⵙ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵃ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ-ⵏⵏⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ.
 
ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ-ⴰ, ⵉⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴳ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⴰⵣⵉ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⴰⵙⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ, ⵖⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴼⵙⵙⵏ ⴰⵎⴱⴰⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵉⵏ.
 
ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵏ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ, 400 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ, 1200 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⵔⵓⵣⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ-ⴱⵓⵓⴷⵉⴰⴼ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵛⵛⵜⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ.
 
ⵟⴰⵥⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢⵙⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵛⵜⴽⵉⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵛⵜⴽⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵜⵉⵍⵓⴼⴰ-ⵏⵙⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴳⴳⴰ-ⴰ.
 
ⵉⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ-ⴷ ⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴳⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴰⵙⵏ-ⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴷ ⵉⴷⴳⴳⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵖⴼ ⵡⴼⵔⴰⵏ-ⵏⵙⵏ.
Lu: 48 fois
banner-aps