Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵡⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴷⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2023
mardi, 21 novembre 2017 09:03

ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵡⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴷⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2023

ⵟⴱⵙⴽⵔⵟ - ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵍⴰⴳⴰⵣ, ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵄⵔⵇⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵙⴳ ⵉ, ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵔⴼⴷ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⴻⵏ. ⵎⴰⵏⵉ ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵡⵍⵍⴰ ⴷ “ ⴰⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴷⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2023”.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⴽⵛⴼ ⵓⵎⵙⵀⴰⵍ-ⴰⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵜⵎⵎⵓⴳ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵊⵉⵀⴰⵡⵉⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ, ⵥⵉⴱⴰⵏ, ⵙ ⵍⵃⴹⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⴰ. ⵎⴰⵏⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴰ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ, ⵓⵓⵎⴰⵛⵀ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⵏⵏⵙ ⵢⵜⵜⴰⵡⴰⴹ 400 ⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟ, ⵓ ⵀ ⴰⴷ ⵚⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵛⵜ ⴷⵉ ⵜⵜⵉⵄⴰⴷ ⵏ 2020 ⵢⵜⵜⴰⵡⴹ ⵓⴳⵎⵓⴹ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ 1400 ⵎⵉⴳⴰⵡⴰⵟ, ⵉⵎⵔ-ⴷⵉⵏ ⵀ ⴰⴷ ⵜⵡⵍⵍⴰ, ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ, ⴷ ⴰⴷⴳ ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ”.
 
ⵓ ⵙⴳ ⵉ ⵓⵖⵉⵔ ⵢⵉⵛⵜ ⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ, ⵙⵓⵏⴰⵍⴰⴳⴰⵣ, ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵄⵔⵇⴰⴱ, ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⵜⵜⴰⴷⴰⴼⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵖⵎⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵡⴼⴼⵕⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵍⵣⵎⵏ-ⵜ ⵉ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ. ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴽⵜⵉ ⴱⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵔⵇⴰⴱ, ⵢⵥⵔⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵔⴼⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
Lu: 48 fois
banner-aps