Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ: ⴼⴼⵖⵏ-ⴷ 10.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵟⵟⴰⴱ
vendredi, 10 novembre 2017 09:09

ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ: ⴼⴼⵖⵏ-ⴷ 10.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵟⵟⴰⴱ

ⵖⵉⵍⵉⵥⴰⵏ – 10.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵟⵟⴰⴱ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵔⵥⵎ ⴷⴳ 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2017 ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵛⵔⴰ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎⵉ, ⵎⵉ ⵜⵔⵣⴰ ⵖⴼ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ.
 
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⴽⵏ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ, ⵎⵓⴽⵀⵜⴰⵔ ⵏⴰⵉⵍⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 4 ⵏ ⵜⵎⵕⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵎⴷⴷⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ, ⵙⴽⵓⴷⴰ ⴷ ⵙⴰⵜ.
 
ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵓⵡⴹⵏ ⵖⵔ 556 ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⴷⴰⵢ, ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⴽⵍⴰⵢ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ « ⵙⵓⴹⴰⵛ » ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵖⵓⵍⴽⵙⵡⴰⴳⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵏ 2016.
 
ⴱⵏⴰⵏ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵟⵟⴰⴱ ⴷⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵇⵟⵟⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ (170 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⵏ) ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
 
ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵇⵃⵔ 12.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (2017),  ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ-ⴰ ⵖⵔ 100.000 ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⴼ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
 
ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵎⵎⴷ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴳ 15%, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 40% ⵙⴳ-ⴰ ⵖⴼ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵏⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⵙⵖⵏⵡ 1.400 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ.
Lu: 63 fois
banner-aps