Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 11 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ
mercredi, 01 novembre 2017 15:59

ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 11 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 11 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ-ⵉⵙ.
 
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵉⵎ (1.000) ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴽⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵜⵔⴰǧⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ.
 
ⵙⵔⵙⵏ-ⵜⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ ‘’ⴰⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ’’, ⵟⴰⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵎⴰⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017, ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵔⵡ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ-ⴰ, ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵥⵔⵉ, ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⵉⵎⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ.
 
Lu: 41 fois
banner-aps