Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:27

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵙⴳ 2019 ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ
jeudi, 12 octobre 2017 16:40

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵙⴳ 2019 ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵥ ⵖⵔ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵙⴳ 2019 ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴼⵎⵉ) ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⴷ ⵢⵏⵖⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ  -0,5% ⴷⵉ 2019 ⴰⴽⴽ ⴷ 0,1% ⴷⵉ 2020.
ⵎⴱⴰⵄⴷ ⵎⵉ ⴰⵙⵖⵣⴰⵢ ⴷ-ⵢⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ 2015 ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ -15,3%, ⵍⵅⵚⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽ-ⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ -3,2% ⵙⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⴰⵅⵍⵉ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⴷⵉ 2017 ⴰⴽⴽ ⴷ -1,1% ⴷⵉ 2018 ⵓⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⵏⵖⵙ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 0,5% ⵏⵙⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⴰⵅⵍⵉ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⴷⵉ 2019 ⴰⴽⴽ ⴷ  0,1% ⴷⵉ 2020, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵊⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⴳⴳⵏ "ⵍⵎⵔⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ",ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵅⴷⴷⵎ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
 
Lu: 64 fois
banner-aps