Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:27

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵔⵔⵓⵙ ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⵙⵔⴽⴷ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵒⵉⵟⵕⵓⵍⵉ
mardi, 10 octobre 2017 18:31

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵔⵔⵓⵙ ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⵙⵔⴽⴷ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵒⵉⵟⵕⵓⵍⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴷ ⵡⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵔⵓⵙⵉ, ⴹⵎⵉⵜⵔⵢ ⵎⴷⴹⴷⴹ, ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵒⵉⵟⵕⵓⵍⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵟⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵖⵉⵏⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ. 
 
"ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⵔⵓⵙ ⵎⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵖⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵎⵙⴼⵀⵎ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵖⵉⵏⵏ", ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⵎⴰⵙ ⵎⴷⴹⴷⴹ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵙⵏⵢⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵎⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⵎⵄⴰⵡⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.  
 
ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ "ⵜⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ-ⵢⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ". 
"ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵓⵟⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵛⵔⵉⴽⵏ", ⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵎⵔ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉⵇⵓⴷⴷⵕⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ-ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ , "ⵖⵔ ⵡⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵒⵉⵜⵔⵓⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵙⵡⴰⵎ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⴱⵍ ⵍⴰⵄⵇⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ". 
 
ⵎⴰⵙ ⵎⴷⴹⴷⴹ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵅⴷⴷⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵒⵉⵜⵔⵓⵍⵉ, ⵉⴱⴷⵔ-ⴷ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ ⵜⴰⴱⵕⴰⵜⵜ ⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2015, ⵉ ⵡⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵏⵙ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵒⵉⵟⵕⵓⵍ. 
 
Lu: 43 fois
banner-aps