Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:27

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⴰⴰⴹⵍ: ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴼⴽⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ
mardi, 10 octobre 2017 14:29

ⴰⴰⴹⵍ: ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴼⴽⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⴽⵔⴰ-ⵜⵉⵖⵉⵏ (ⴰⴰⴹⵍ) ⵜⴼⴽⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 55.
 
ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ, ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⴽⵔⴰ-ⴰⵣⵏⵣⵉ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 50.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴽⴽⴷ 589.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ (ⵖⵔⴹ).
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴽⵔⴰ-ⴰⵣⵏⵣⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵖⵙ ⵏ 100% ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵖⴼ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ.
Lu: 61 fois
banner-aps