Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:13

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ: ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵙⵕⵖⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⵉ ⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⵡⵥⵕⵓ
dimanche, 01 octobre 2017 19:50

ⵟⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ: ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵙⵕⵖⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⵉ ⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⵡⵥⵕⵓ

ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵏⵏⴰ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ-ⵉⵏⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴳ ⴰⵙⵕⵖⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵣⵡ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵓⵄⵉⵡⴷ ⵓⵚⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵔⵖⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⵉ ⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⵡⵥⵕⵓ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴰ ⵏⵙⵙⵓⴽ ⵜⵉⵟ ⵖⵔ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⴰⵢ ⵜⴽⵙⴱ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⴰⴱⴷⴷⵍ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵓⵙⵕⵖⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⵙⴼⵜⵉⵢⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⴷ-ⵢⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵔⴰ1ⵥ.
 
ⴹⵉ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵉ ⴷⴳ ⴷ-ⵢⴹⵕⴰ ⵓⵚⵓⴱⴱⵓ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵜⵛⵛⵃⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵓⵙⵕⵖⵓ ⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵛⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴼ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵓⵒⵉⵟⵕⵓⵍ, ⵎⴰⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵃⵜⵜⵎ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⵍ ⴰⵛⵇⵉⵕⵕⵡ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵥⵡⵕⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵅⴷⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵔⵔⵓⵊ ⵓⴼⴼⵉⵔ ⴷ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵉⵏⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵏ ⵡⵥⵕⵓ, ⵎⴰⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴱⵖⵙ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵢⴰⴳⵉ.
 
Lu: 64 fois
banner-aps