Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:13

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⴰⴳⵔⵔⵓⵊ ⵢⵃⵡⴰǧ 570 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⴹⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⵍ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2017 (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ)
vendredi, 29 septembre 2017 13:40

ⴰⴳⵔⵔⵓⵊ ⵢⵃⵡⴰǧ 570 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⴹⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⵍ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2017 (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ, ⴼⴰⵢçⴰⵍ ⵟⴰⴷⵉⵏⵉⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵔⵔⵓⵊ ⵢⵃⵡⴰǧ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 570 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴹⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⵍ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵙⵙⵢⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2017, ⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵉ "ⵢⵅⴷⵎ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⵉ ⵓⵙⴰⵄⴷⵍ ⵏ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏⴷⴷⵎⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵙⴳ. ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ 2017 ⵢⴱⵏⴰ ⵖⴼ 6.002 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵕ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴷ 7.115 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵚⵕⴼⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ 1.113 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ, ⵉ ⵉⵍⴰⵇ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵎ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ-ⵙ.
 
ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 570 ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵕ ⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ, ⴷⴰⵢⵎⵉ ⴷ-ⵜⵓⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⵢⵅⴷⵎ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.
 
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ ⵢⵍⵍⴰ ⵜⵙⵍⴰ-ⵢⴰⵙ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵣⵔⴰⵡ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼⴰⵏ ⵢⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍⵏ ⵓ ⵢⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵚⵚⵕⴼ ⴷ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ, ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵢⵅⴷⵎ ⵡⴰⴳⵉⵏⵉ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⵍ ⴰⵃⵡⵉǧǧⵉ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵓⵙⴼⵜⵉ, ⵉ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵟⵟⵍⴰⴱⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⵍⴰⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⵍⴳⴰⵣ ⴷ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ.
 
Lu: 60 fois
banner-aps