Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:13

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ»ⵟⴰⵎⵔⵔⵉⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1800 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ
jeudi, 28 septembre 2017 11:59

ⵟⴰⵎⵔⵔⵉⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1800 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ– ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1800 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴳⵏ 240.000 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ. ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ,ⵍⵍⴰⵏ 582 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ 75.000 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵀⴰⵛⵏ ⵎⵔⵎⵓⵓⵔⵉ.
 
ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵇⴰⵎⵏ 1.066 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⵏⵡⵏ 99.382 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ 27 ⵛⵜⵎⴱⵕ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵔⵔⵉⵜ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷⴳ 2016, 1,2 ⴷ ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⴽⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ 2030, ⴰⵎⴹⴰⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 1,8 ⴷ ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵛⵓⵃⵃⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵍⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⴷⴷⵓⵕ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵔⵖⴰ.
Lu: 73 fois
banner-aps