Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵢⵔⵣⴼ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵙⵙⴱⵜ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⵄⵣⵣⴷⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ, ⵖⵔ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ, ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵄⵍⵍⴰⵎ. ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵏⴼⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙ, ⵙⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⵉⵄⵔⵔⵎⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵙⵍⴰ ⵙⵖⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵡⵀⵔⴰⵏⵉ ⵉ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⵀⵔⴰⵏⵉⵜ ⴱⵍⴰⵓⵓⵉ ⵀⵓⵓⴰⵔⵉ, ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ…
ⵡⵀⵔⵏ – ⵟⵜⵡⴰⵅⵜⵎⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-ⵄⴰⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵀⵔⴰⵊⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵙⵉⵇⴰ ⴷ ⵜⵖⵓⵛⵜ, ⵉⴹ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⵡⴰⵍ ⵜⵛⵛⵓⵔⵏ ⴷ ⵍⵃⵣⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⵏⵏⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵛⵏⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ, ⴱⵍⴰⵡⵉ ⵍⵀⵡⵡⴰⵔⵉ, ⵙ ⵍⵅⵚⵓⵚ…
ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⵟⴰⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⵀⵔⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵇⵍⵄⵏ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴱ, ⵢⵜⵜⴱⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵎⵃⴰⵔⴼ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵉⴳⵔⵣⵏ ⵢⵉⵎⴽⴽⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.   ⴽⵔⴰⴹ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴽⵉⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ 1 ⵛⵟⵎⴱⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.   ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄ 23 ⵖⵓⵛⵜ 2017, ⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵙⵙⴷⴷⵔ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ, ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⴰⵍⴽⵉ ⵢⵃⵢⴰⵜⵏ, ⵜⴼⵙⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⴳ ⵉ ⵍ’ⵓⴱⵉⵔⴰ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ,  « ⴱⵓⵄⵍⴰⵎ ⴱⵙⵙⴰⵢⵃ»,  ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵙⴽⴰ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵙ ⵍⵃⴹⵓⵔ ⵏ ⵓⵊⵎⵀⵓⵔ ⵢⵙⵙⴻⵙⵍ-ⴰⵙ ⵜⵉⵖⵓⵛⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵢⵃⵍⴰⵏ.   ⵓ ⵙⴷⴷⵓ…
ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵉⵎⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵖⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴹⴷⴰ ⵍⵎⵓⴷ ⴰⵜ ⵎⵄⵎⵎⵔ ⴷⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴽⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ "ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴹⴰⵍⵉ" ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵛⵎⵏ ⵜⵉⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ…
ⵄⵉⵏ  ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵥⵔⴳ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ 275 ⵏ ⵢⵉⵣⵡⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⵟⵉⵎⵓⵛⵏⵜ, ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ…
ⴰⵉⵏ ⵟⵎⵓⵓⵛⵀⵏⵟ- ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ (ⵀⵛⴰ), ⵙⵉ ⵍ ⵀⴰⵛⵀⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵢⵙⵙⴰⵃⵕⵚ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⴰïⵏ ⵟⵥⵎⵓⵓⵛⵀⵏⵜ, ⵖⴼ ⵓⵙǧⵀⴷ "ⴰⵎⵏⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ" ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ,"ⴷ ⴰⴼⵓⴷ ⵢⵇⵇⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ…
ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ- ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴷⵉ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵅⴷⵎ ⴷⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵏⵙⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ…
banner-aps