Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:44

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵎⵎⵓⴳ ⵜⴰⴼⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⵇⵉⵜ, ⵟⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵔⴰⵏⵜ (ⴰⵙⴰⵎⵔ), ⴰⵙⵙⵏⵏⴰⵟⵉ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴳ ⵉ, ⵍ’ⵓⵒⵥⵔⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴱⵓⵄⵍⴰⵎⴰ ⴱⵙⵙⴰⵉⵃ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵛⴰⵔⴽⵏⵜ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵉⵛⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⵟⵉⴷⵣⵉⵔⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵛⵏⵏⴰⵢⵜ, ⵟⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉⵜ, ⵏⵉⵀⴰⴷ ⵃⴷⴷⴰⴷ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ, ⴼⴰⵉⵔⵓⵓⵣ, ⵍⴰⵍ ⵏ ⵚⵚⵓⴹ…
ⵎⵓⵙⴽⵓ– ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, « ⴽⵉⵏⴷⵉⵍ ⵍ ⴱⴰⵀⵔ » ⴷ « ⴽⵓⵛⵉⵍⴰ » ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵏⵙⵍⵎ ⵏ ⴽⴰⵣⴰⵏ (ⵔⵔⵓⵙ, 5-11 ⵛⵜⵎⴱⵕ) ⴰⵏⴷⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⴼⵉⴱⴷⴰ), ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⴰⵔ 7 ⵜⵓⴱⵔ, ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵔ ⴰⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵓⵏⵖⵏ ⵉⵙⴰⴷⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵍⴰⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ – « ⵙⵉⵎⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵇⵇⵍⵏ ⵢⵉⴼⵉⵔⵍⵍⵙⵏ », ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵎⵓⵓⵙⵙⴰⵓⵓⵉ (2017) ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵢⵢⵙ ⵔⵥⵎⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ. ⵡⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ…
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ -  ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⵄⵣⵣⴷⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵙⴳ ⵉ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⴱⵍⵍⵉ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⵓⵊⴷ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉ, ⵓⵃⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵉⵡⴰⴷⴳⵏ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵏ. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴽⴽⴷ ⵙ ⵍ’ⵎⵓⵏⴰⵙⴱⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵔⴱⵃ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⴰⵣⴳⵔⴰⵔ, « ⵟⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ  ⴷⴷⵛⵔⵜ-ⵉⵏⵓ » ⵏ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵟⵔⴰⵉⴷⵉⴰ, ⵢⵔⴱⵃ ⴰⵙⵙⵏⵏⴰⵟⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-ⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵔⴰⵊⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ, ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ « ⴰⴼⵔⵉⵛⵍⴰⴱ » ⴷⴳ ⵉ, ⵟⵓⵓⵍⵓⵓⵣ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ) ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⵛⴰⵔⴽⵏ ⵎⴰⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵓⵙⵉⵇⴰ ⵜⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵍ’ⵃⵓⵣⵉ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-14 ⵏ « ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵢⴰⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ».   ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ-ⵜ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵉ, 7 ⵖⵔ 23 ⵛⵜⵎⴱⵔ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - "ⵥⴰⴱⵓⵔ ⵓⵓ ⵍⵙ ⵒⵙⴰⵓⵎⵙ" (ⵥⵥⴰⴱⵓⵕ ⵏⵖ ⵉⵀⵍⵍⵉⵍⵏ), ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴽⴰⵎⵍ ⴹⴰⵓⵓⴷ, ⵢⵙⴼⵓⴳⵍ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⵎⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵜ ⴰⵎⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵥⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵉⵔⵎ ⵏ…
ⵟⵉⵅⵏⵛⵍⵟ – ⵀ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵜⴱⴷⴰ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-9 ⵏ ⵓⵎⵀⵔⴰⵊⴰⵏ ⴰⵎⴰⵃⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⵙⵉⵇⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜⵏ, ⵟⵅⵏⵛⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵛⵜⵎⴱⵔ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵎⵎⴽⴽⵍ ⵏ ⵓⵎⵀⵔⴰⵊⴰⵏ,…
ⵙⴰⵄⵉⴹⵉⵢⴰ  (ⵎⵔⵔⵓⴽ) – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ "Chroniques de mon village"ⴰⵎⵙⴹⴼⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵉⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴹⵔⵓ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵟⵔⴰⵉⴷⵉⴰ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ‘’ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⴰⵙ’’ ⵉ ⵢⴽⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ.   ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ…
banner-aps