Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵄⵓⵎⴰⵏ – ⵀ ⴰⴷ ⵉⵛⴰⵔⴽ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ, « ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵔⵢⵜ-ⵉⵏⵓ » ⵏ ⵓⵎⵙⵔⴳⵉ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵟⵔⵉⴷⵉⴰ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⴼⵙⵔⵜ « ⵢⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ, ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉ ». ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⴷⴰⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⵖⵔ…
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⴰⴷ ⵜⴽⴽⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵖ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 49 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⴰⴷ ⵜⴹⵔⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ 27 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵖⵔ 10 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018 ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏⴰⵙⵔ…
ⴼⴰⵎⵛⴽ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) – ⴹ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⴳⵓ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⵉⵙ 28 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵏ ⴳⴰⵔ 4 ⴷ 16 ⵟⵓⴱⵕ ⴷⴳ ⴼⴰⵎⵛⴽ (ⴰⴳⴰⴼⴰ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ-  17 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 3 ⴷ 7 ⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ.  …
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ ⵉ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 25 ⵟⵓⴱⵕ ⴷ 5 ⵡⴰⵎⴱⵔ), ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ…
.ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵜⵜⵙⵙⵖⵏⵡ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ « ⵎⵉⵔⵉⴰⵎ ⵎⴰⴽⵉⴱⴰ »ⵉⵡⵄⵄⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵛⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ ⵏ, ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⵉⵇⴰ ⵏ ⵍ’ⵊⴰⵣ   ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵛⴰⵔⴽ ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵎⵀⵔⴰⵊⴰ ⵏ, ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1969. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵙ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵉⵙⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ– ⵟⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ, ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⴱⴰⵍ/ⴰⵔⵔⵉⴹⵥⵙ (ⴰⵡⵡⴰⴹⵏ) ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴽⴽⵓⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵃⴷⵕⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  - ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 35 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵓ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ 1605 ⵢⵉⴹ-ⴰ ⴷⴳ ⵉ 1286 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.   ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⵎⵓⴳⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵏ, 3 ⵖⵔ 9 ⵙⴳ ⵉ, ⵓⵢⵓⵔ-ⴰ,  ⵢⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ, ⵖⴼ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ– « ⴰⵙⵙⵉⴽⵍ ⵏ ⴽⵍⵜⵓⵎ », ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⵉⵙ ⴹⵊⴰⴰⴷ, ⵢⵙⵙⵡⵍⴰⵡⵍ ⵉⵎⴼⵕⵕⵊⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵟⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⵃⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ…
banner-aps