Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵉⵎⴼⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴳⴰⵔ 14 ⴷ 18 ⵟⵓⴱⵕ ⴷⴳ ⵟⵓⴼⵉⵕⴰ ⵏ ⴱⵓⵓⴰⵍⵎ-ⴱⵙⵙⴰⵉⵀ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵎⵍⵉⵍⵏⵜ ⵖⵔ-ⵙ 14 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ, ⵖⴼ…
ⵎⵉⵍⴰ– ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ, ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵟⵓⴱⵕ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵍⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⴷⴳ ⵎⵉⵍⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ.     ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴳⴰ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵎⴷⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵀⴰⵙⵏⴰ ⴽⵀⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵙⵏ ⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵙⵔⵙ-ⴷ ⴷⵉⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵡⵔǧⵉⵏ ⴷ-ⵔⵉⵙⵏⵜ ⵓⵇⴱⵍ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ.    ⵟⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⵄⵣⵣⴷⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⵙⴳ ⵉ, ⵀⴱⴰⵜⵏⵜ ⴱⵍⵍⵉ « ⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵜⵉ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ». ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴱⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ, « ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ…
  ⴱⴳⴰⵢⵟ– ⵟⴼⵓⴽ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 9 ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵙ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵉⴳⵔⵔⵣⵏ.     ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ,…
ⵉⵍⵍⵉⵥⵉ– ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ « ⵙⵙⴱⵉⴱⴰ » ⴷⴳ ǧⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ), ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵛⵛⴹⵃ ⴷ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.   ⵟⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ, ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ…
ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ– ⵙⵄⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⵏ « ⵉⵣⵉⴹⵓⴹⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ » ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⴰⵍⵉ ⵎⵓⵓⵣⴰⵓⵓⵉ, ⴷⴳ ⵡⵙⵄⴷⴷⵉ ⵓⵇⴱⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴽⴽⵓⵏ ⵖⴼ ⵛⵛⵡⴰⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢǧǧⴰ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ- ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ-ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⴰⵜ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ, ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵓⵕⵥⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⵏⴰⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⵙ-ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵙⴳⴳⵎ ⵓⴳⴰⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 100 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ, ⴰⵎⵙⵏⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵎⵏⴰⴷⵉ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢǧǧⵏ ⵜⴰⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳ-ⴰ ⴰⴷ…
ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵟⵔⵥⵎ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵉⵍⵓⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⵣⵜ ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ. …
banner-aps