Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵇⵚⴻⵏⵟⵉⵏⴰ,…ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2015 (ⵏⵙⵍ) – ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴰⵎ ⵓ ⵜⵊⴻⴱⴱⴻⴷ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⴳⴷⴰ-ⵙ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ-ⴷ ⴷ ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴻⵇⵇⴻⵎ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉⴷⵉⵜ. ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴻⵎⵇⴰⵎ-ⴰⴳⵉ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵍⵜ…
ⵉⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ‘’ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’’ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵥⴻⵔ (ⵒⵔⵧⵊⴻⵛⵜⵉⵧⵏ) ⵏ 13 ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ…
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴻⵔⵥⴰⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ 2015 », ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⵙ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵡⴻⵀⵎⴻⵏ ⵉⵎⴼⴻⵕⵕⵊⴻⵏ.…
ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵖⴻⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⵉⴱⵏ ⵏⴰⴼⴰⵄ ⴻⵍ ⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵓⵇⴱⴰ (ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ), ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵏ…
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵣⴻⵏ ⵎⵓⴼⴷⵉ ⴻⴷ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴷⴰⵔⵡⵉⵛ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ « ⵜⵉⵛⴻⵎⵎⴰⵄⵉⵏ ⵡⴻⵔⵊⵉⵏ ⵖⴻⵙⵙⵉⵏⵜ » ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ…
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵙⴰⵎⵉⴰ ⴷⵉⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⴳⵏⵉ (ⵒⵍⴰⵜⴻⴰⵓ) ⵏ ⵜⵏⵓⵥⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ (ⵙⵒⴻⵛⵜⴰⵛⵍⴻ) ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⵜⵣ ⴼⴰⵏⵧⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ…
ⵙⵟⵉⴼ – ⵉⴳⵉⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴼⵧⴷⵉⵍ ⴰⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ, ⵙⵟⵉⴼ…
  ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵏ ⵜⵀⴻ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴽⴰⵎⴻⵍ ⴷⴰⵧⵓⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ. ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ…
Page 56 sur 56
banner-aps