Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:44

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⵍⵍⵉⵥⵉ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵎⴷⵢⵣⵜ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵙⵄⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⵏ « ⵟⵉⵍⵉ ⵏ ⵟⵉⴷⵜ » ⵏ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴱⵓⵓⴼⵍⵍⴰⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ. ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵖⴼ ⵡⵅⴹⴰⴼ ⴷ ⵜⵓⴽⵔⴹ ⵏ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ.    ⴹ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵉⴷⵉⵔ, ⴰⴷ ⵢⵛⵏⵓ ⴷⵉ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷⵉⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵎⴱⴰⵄⵜ 38 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴱⴰⵜ, ⵉ ⵜⵄⵍⵎ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⵉ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ (ⵓⵏⴷⴰ).   ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵎⵙⵓⵏⵖⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ « ⵟⵉⵣⵉ ⵙ ⵟⵍⵉⵍⴰⵛ » ⴰⵢ ⵉⵔⵥⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵃⵕⵕ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵙⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 100 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ (1917-2017), ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵜⵓⵏⴼⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴹⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⵉⵎⵅⵢⵢⵔ ⵏ ⵜⵏⴹⵉ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ. ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵉ ⵎⵙⵙⴰⵓⵓⴷⴰ ⴽⵍⵍⴰⴰ ⴷⴷⴰⵎ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ, ⴰⵙⵢⴰ ⴹⵊⴱⴱⴰⵔ, ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ. ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵜⵔⴼⴷ ⵙⴱⵄⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⵔⴰⵡⵏ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵢⵏ ⴷ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ. ⵡⴰⵢ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⵓⵙ-ⴷ ⴷⴳ…
ⴰⵍⵅⴰⵏⴹⵔⵉ (ⵎⴰⵚⵕ) – ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ "ⵛⵀⴰⵀⵉⵏ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ"  ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ "ⵏⴽⵀⵍⴰ ⴷⴰⵀⴰⴱⵉⵢⴰ"  ⵙⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙ 33…
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴳ ⵜⵣⵖⵖⴰ ⵏ ⵎⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵟⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⵛⵛⴱⴰⵃⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵒⵍⴰⵏ (ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ), ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– « ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ » ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵙⵓⵓⵀⴰⵍⵉ, ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⵖⵔ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⵣⴰⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵃⴽⴽⵓ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⵀⵣⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵡⵡⵔⴰⵙ. ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵡⵊⴷ ⴷⴳ ⵜⵏⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ…
banner-aps