Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵍⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵚⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ, ⴰⵎⵙⵏⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵢⵍⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ  ⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴷⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⵙ, ⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ, ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ…
  ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵎⵀⴰⵎⴷ ⵉⵙⵙⵉⴰⴽⵀⵎ (ⴷ ⴰⵎⴽⵍⴰ), ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵛⵉⵏ (ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵍ) ⴷ ⴰⵍⵉ ⵥⴰⵎⵓⵓⵎ (ⴷ ⴰⵎⵊⴰⵀⴷ) ⴷ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵥⵔⴰⵍⵙⵜ-ⵏⵙⵏ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴰⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵛⵓ, ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018.  ⵎⴰⵙ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⴷⴳ ⵏ ⵟⴼⵕⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ, ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵖ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 22 (ⵙⵉⵍⴰ) ⵜⵇⴷⴷⵎ-ⴷ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵢⵉⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴷⵍⵉⵙ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⴽⵏⵜ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏⴻⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵃⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⴽⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵙⵉⵍⴰ).     ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵏⵙ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵊⴰⵒⵓⵏ ⵜⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵢⵏ ⵜⵅⴷⴷⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵡⵔⴽⴰⴷ ⴷⵉ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜⵜ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ-ⴰⴳⵉ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵎⴰⵙⴰⵢⴰ ⴼⵓⵊⵉⵡⴰⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵢⵓⵍⵙ ⴰⵡⴽⴽⴷ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 2018, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵖⴰⴱ ⵙⴳ-ⵙ 38 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵙⴳⵓⴼⴼⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵇⴷⴷⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ "ⵒⵔⵓⴹⴰ", ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⴰⵀⵓⵜⵜ ⵙ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵇⵙⵙⵉⵃⵏ ⵢⴽⴽⴰⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵍⵓⵖⵓ ⴰⵏⵎⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵉⵜ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴷⴷⵎ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷⴳ ⵓⵇⴰⵍⴱ ⵏ "ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵔⵡⴰⵢ",…
banner-aps