Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⴱⴳⴰⵢⵟ – ⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ, 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⵏ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴰⵍⵍⴰⵎ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⴰⵙ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⵏ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵔⵥⵎ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎⵓⵔ ⵉⴷⵔⵉⵙⵙ ⵍⴰⵎⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔ-ⵔⴰⵛⵉⵎ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ.   ⵟⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵔ 24 ⴷ 28 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵓⵏ ⵜǧǧⴰ-ⴷ ⵉⵍⵎ ⴷ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ 52 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ".   ⴰⵎⵕⵃⵓⵎ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵓⵏ ⵖⵔⵙ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵙⵙⵉⵍⵖⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⵉⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵟⵔⴰⵔⵢⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⵔ 81 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵏⵏⵙ.   ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ-ⴰ ⴰⵎⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔⴰⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵢⵢⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ  ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵍⴰⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ…
  ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴷⵍⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⴹⵎ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵥⵔⴳⵏⵜ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⵢⵏⵓ ⴷⵔⵓⵙ ⵉ ⵢⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵉⵎⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵎⵎⵣⴳⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵖⴼ ⵜⴼⵔⴷⴰⵙⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵉⵣⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏⵜ  "ⵜⴰⵍⵙⴰ".  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵛⴽⵕⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⴹⵔⵓ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⵥⵎⵎⵓⵓⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵡⴹⵏ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵃⴰⵙⵙⴼⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⴰⵜⵏ, ⴷⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ…
banner-aps