Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:43

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵟⵉⵏⴹⵓⴼ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ « ⵟⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⴷⴷⵓⵕ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵔⵓⵙⴼⵓⵙⵏ », ⴰⵢ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵟⵉⵏⴷⵓⴼ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵙⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵜⴰⴽⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⵉ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ (ⵀⵛⴰ), ⴱⵓⵓⴷⵊⵎⴰⴰ ⴰⵣⵉⵔⵉ.   "ⵙⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ…
ⴰⴹⵔⴰⵔ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⴽⵍⵓⵕⵉⵢⵉⵏ, ⵏⵖ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ, ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵉⵙ 11 ⵏ ⵓⵀⵍⵍⵉⵍ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 27 ⴷ 30 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷⴳ ⵟⵉⵎⵉⵎⵓⵏ (220 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ…
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵙⴳ 2014, ⴷⴳ ⵜⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⵏ ⴳⴰⵔ 15 ⴷ 20 ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,…
ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵜⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵟⵙⵏⵎⴷⴰⵏⵜ ⵟⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵟⴷⵍⵙⴰⵏⵜ (ⵛⵔⴰⵙⵛ), ⴽⵍⵜⵓⵓⵎⴰ ⴰⴽⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵜⴰⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ…
ⵟⵉⵥⵉ  ⵓⵥⵥⵓ - ⵎⵎⵜ ⵉⵀⵉ, ⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵙⵙⴹⵔⵓⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵎⴰⵀⵉⵓⵓⵜ.  …
ⵎⴹⵏⵉⵏ (ⵟⵓⵏⵙ) – « ⵉⴳⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ » ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷ ⵛⵀⴰⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵢ-ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵜ ⵟⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵎⴷⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵟⵓⵏⵙ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵙⴳ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵎⴰⵔ ⵣⵣⴰⵀⵉ, ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵃⵎⵎⵍⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵎⵏⵡⴰⵍⴰ, ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ-ⵉⵙ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵣⵣⵓⵣⵓⵏⴻⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⵎⵙⴹⴼⴰⵔⵏ.   ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⵎⴰⵔ ⴰⵉⵜ ⵥⴰï, ⵢⵙⵄⴷⴷⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ-ⵉⵙ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⵎ ⵢⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵡⵡⴹ…
ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⵢⵍⴷⵉ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⵖⵉⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⵔⴰⵙ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱⴳⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⵎⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ (ⵛⵔⴰⵙⵛ) ⵏ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⵙ…
ⵎⵙⵟⵖⴰⵏⵎ– 8 ⵏ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴷ 6 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ (ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⵒⴰⵏⵓⵕⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ 28 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⴷ 2 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ…
banner-aps