Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵔⵥⵎ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ.   ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⵏⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷ…
ⵟⵓⴱⵉⵔⵟⵟ – ⵟⴰⵃⵡⴰⵛⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵓⴷⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ ⵡⵙⵏⵉⵎⴰⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵍⵉ ⵥⴰⵄⵎⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵎⵢⴰ ⵏ…
  ⵎⵓⵚⴽⵓ–ⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵙⵖ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ"ⵟⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ" ⵏⵎⵓⵚⴽⵓ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵟⵓⵏⵙ ⵢⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⵅⴷⵎⵏ ⵢⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ…
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– 10 ⵏ ⵜⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴼ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ-ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰïⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵏⴰⵢⵏ…
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⵉⵎⴷⵡⵡⵕⵜ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵡⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵔⵣ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵓⴼⴼ ⴼⵔⴰⵎ, ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵟⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴹⵔⴰ ⵎⵓⵀⴰⵏⴰⴷ ⵢⴰⵇⵓⴱⵉ.   ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⵏ 62 ⵏ ⵜⵎⵉⵍⵉⵏ ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ…
ⵎⵉⵍⴰ– ⵟⵔⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⴼ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵎⴱⴰⵔⴽ-ⵍ-ⵎⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵎⵉⵍⴰ, ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ 63 ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.     ⵢⴰⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴽⵎⵎⵍ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⵢⴰⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵣⵖⵖⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⴳⴰⵕ, ⵙ ⵓⵇⴷⴷⵎ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ.…
ⵟⵉⵥⵉ-ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ ⴰⵎⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢǧǧ ⵉⴷⵍⵙ-ⵉⵏⵙ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵡⵙⴷⴰⵡⴰⵏ, ⵀⴰⵛⵏ ⵀⵍⵓⵓⴰⵏ.   ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ…
banner-aps